Заедно в клас

Във IIг клас говорят за приятелство

* ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ

* ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Вие сте посетител No

Безплатен Брояч

ОБРАТНА ВРЪЗКА


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ


Петър Йорданов Петров от IV А клас е единственият четвъртокласник от Разградска област, класиран за участие в националната олимпиада "Знам и мога".


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

ПРОЕКТ:

Успяващи и не безлични – заедно дори да сме различни

 

 

 

 

 

“Създаване на благоприятна мултикултурна среда
за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание".

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”
2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.