ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 

Заедно в клас

Във IIг клас говорят за приятелство

* ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ

* ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Вие сте посетител No

Безплатен Брояч

ОБРАТНА ВРЪЗКА


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 2015 год.

Дати за провеждане на национално външно оценяване:
IV клас:

1. Български език и литература - 7 май 2015 г.
2. Математика - 8 май 2015 г.
3. Човекът и природата - 13 май 2015 г.
4. Човекът и обществото - 12 май 2015 г.

VII клас:

1. Български език и литература - 20 май 2015 г.
2. Математика - 22 май 2015 г.
3. КОО "Обществени науки, гражданско образование и религия" - 26 май 2015 г.
4. Чужди езици - 27 май 2015 г.
5. КОО "Природни науки и екология"- 28 май 2015 г.


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

ПРОЕКТ:

Успяващи и не безлични – заедно дори да сме различни

 

 

 

 

 

“Създаване на благоприятна мултикултурна среда
за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание".

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”
2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.